Политика за приватност

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ЕДУКИДО

Со оваа Политика за приватност на интернет страницата на www.edukido.mk се уредуваат начините на кои се собираат, одржуваат и откриваат податоците собрани од посетителите на веб страницата www.edukido.mk (во понатамошниот текст: Веб страница).

 

КОМПАНИЈА И ДЕТАЛИ ЗА КОНТАКТ НА СОПСТВЕНИКОТ И АДМИНИСТРАТОРОТ НА ВЕБ-САЈТОТ

Сопственик на веб-страницата е Edukido Polska Sp. z o.o., ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin.е-mail:biuro@edukido.com.pl (во натамошниот текст: „Сопственик на веб-страница“,или „Сопственик на мрежа“).

Администратор на веб-страницата е ДТУ ЕдуомнеСкопје- мастер франжизер заEdukido– Р.С. Македонија, ул .Руди Чајавец бр.1-3/2 , 1000 Скопје, Р.С. Македонија, e-mail:skopje@edukido.mk, (во натамошниот текст: „Администратор“)

EDUKIDO ѝ посветува значително внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на деловните процеси, преку примена на стандардите утврдени со законските и со подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија.

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на личните податоци кога ја посетувате нашата веб-страница и/или кога ја користите на друг начин, односно кога се регистрирате на неа.

 

АНОНИМНОСТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ-САЈТОТ

Администраторот не ги собира автоматски вашите лични податоци преку веб-страницата.

Користењето на веб-страницата е целосно анонимно и не бара од вас да  обезбедите

какви било лични податоци.

Обработката на личните податоци може да се изврши само доколкусамиот посетител контактира со Администраторот користејќи ги податоците за контакт дадени на веб-страницата или го пополнил формуларот (https://edukido.mk/prijava/) и кликнување на копчето за согласност со политиката за приватност.

 

ПРЕНЕСУВАЊЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ФЕЈСБУК СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРИКЛУЧОТ „LIKE IT“ И „SHARE“

Ние ги користиме социјалните приклучоци на Facebook „Ми се допаѓа“ и „Сподели“ на нашата веб-страница.

Со кликнување на такво копче (приклучок) се добива колекција од нашата компанија – Edukido Polska Sp. z o.o.  лични податоци во форма на информации за IP адресата на корисникот и ID на прелистувачот и симултан пренос (пренос) на овие податоци на Facebook. Овие податоци ги обработуваме врз основа на принципи наведено во оваа Политика за приватност, во легитимен интерес на нашата компанија, врз основа на  законските прописи, со цел да се изгради брендот Edukido и да се промовира активноста и понудата на Edukido преку водење на Edukido профил (fanpage) на социјалната мрежа Facebook и користење на истиот и неговите функционалности. Во моментот на пренесување на податоците на Facebook, односно при кликнување на копчето „Ми се допаѓа“ или „Сподели“, вашите податоци ги обработува Facebook Inc. како администратор на условите наведени на страниците Фејсбук (https://www.facebook.com/business/gdpr), а поврзаните барања со остварување на вашите права треба да се упатат на Facebook.

 

НАЈВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Работиме како дел од интернационална мрежа за франшизата Edukido. EdukidoPolska Sp. z o. o со седиште во Лублин е сопственик на мрежата Edukido.

ДТУ Едуомне Скопје -мастер франшизер за Р. С. Македонија еадминистраторот на вашите лични податоци само доколку своеволнони ги доставите директно,на пример со испраќање порака, пријава или  преку користење на социјалниот приклучок на Facebook „Ми се допаѓа“и „Сподели“.

Со пополнување на формуларот за пријава или контакт на веб-страницата во форма на барање https://edukido.mk/prijava/ од Вас ќе бидат побарани следниве податоци:

-внесување на возрасна група за детето

– име на детето

– град/населба

– Ваше име и презиме и детали за контакт (e-mail адреса и телефон)

Со користење на нашата Веб страница, Вие се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност на личните податоци на страницата.

 

Испраќањето на порака на адресата на е-мејловите наведени на веб-страницaтa  www.edukido.mk во врска со поединечните филијали на Edukido, Вашите податоци ги давате директно до нашиот партнер – сопственик на филијалата (субфраншиза) Едукидо.

Давањето на вашите лични податоци е доброволно, меѓутоа, доколку не ги дадете, ќе биде невозможно да се превземе соодветна акција, односно да не контактирате.

Ако ја изберете опцијата за согласност за маркетинг во формуларот за пријава или контакт (https://edukido.mk/prijava/)  електронски и телефонски, нашиот Партнер – сопственик на филијалата Едукидо ќе има право да го спроведетаквиот маркетинг, под условите што се дополнително наведени. Ваква согласност можете да изразите и при склучување на договоротсо сопственикот на филијалата Едукидо. Имате право да ја повлечете вашата согласност во секое време без да влијаете на законитоста на обработката врз основа на согласностa пред нејзиното повлекување.

Ако соработувате со мрежата на Едукидо како инструктор или партнер (филијала), ние ќе го направиме тоа и ќе ги обработиме вашите лични податоци содржани во договорот што ќе го потпишеме или што ќе го потпише филијалатаЕдукидо, под условите детално наведени во содржината на договорот.

По правило, ние не сме контролори на сите лични податоци на децата кои учествуваат на часовите во Едукидо,ниту нивните родители (клиенти). Овие податоци ги администрираат нашите партнери – сопственици на филијалиEdukido (корисници на франшиза) под условите наведени од нив. Податоци за адреса, е-пошта, телефонски броеви иподатоци за компанијата на сите наши филијали е дадена на веб-страницата – ќе ги најдете oткако ќе кликнете на „Кликнете на град за да дознаете повеќе“, во картичката Контакт, во врска со дадена филијала.

Податоците оставени за контакт преку пријава на веб-страницата(https://edukido.mk/prijava/) се автоматизирани, врз основа на вашите податоци за локација, пренесена на нашиот партнер – филијалата Едукидо, територијално надлежна за вас, како контролор на вашите податоци.

Во случај на склучување договор со една од филијалите на Едукидо кои работат во нашата Мрежа – Вашите податоци се администрираат од нив првенствено заради извршување на договорот, под наведените условите.

 Во овој случај, сопственикот на филијалата ќе ги обработи, како администратор, личните податоци детално наведени во содржината на договорот склучен помеѓу вас и филијалата на Едукидо.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА СОБРАНИТЕ ПОДАТОЦИ НА НАШАТА ВЕБ СТРАНА:

– да ви ја обезбедиме бараната услуга, односно да ви обезбедиме информации за нашите производи и услуги;

– за други цели за кои сте побарале, сте поставиле прашање или сте се согласиле, освен ако со закон не е предвидено поинаку;

– доколку контактирате или се поврзете со нас преку социјалните мрежи Facebook, Instagram…;

– да ја подобриме работата на веб-страницата и да се осигурамее дека нејзината содржина е што е можно порелевантна за вас,

– за администрирање на нашата веб-страница, за статистички и анкетни цели, за отстранување на проблеми, анализа на податоци и подобрување на корисничкото искуство.

 

КОЛАЧИЊА ( Cookies)

Нашата веб-страница www.edukido.mk користи колачиња (cookies).  Колачињата се мали датотеки,кои содржат текстуални информации поврзани со вашата активност на нашите веб-локации, како на пр.како што се посетени страници, кликнати врски, време на активност на веб-локацијата, датотеки преземени од веб-локации, информацииза локацијата на корисникот. Благодарение на ова, добиваме информации што ни овозможуваат да го подобриме квалитетот,перформансите и функционалноста на нашата веб-страница (цели на користење колачиња). Колачиња на нашата веб-страница не собираат никакви лични информации.

EDUKIDO  ги презема сите мерки за обезбедување највисоко ниво на тајност и на заштита на обработката на вашите лични податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на нив. Пристапот до вашите лични податоци е ограничен на оние вработени за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци заради остварување на целта за која се дадени.

Не споделуваме податоци за вас и/или за вашата посета на нашата страница со трети лица, освен  ако не добиеме ваша согласност или освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Северна Македонија

 

ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци обезбедени од вас ќе се чуваат за периодот неопходен за целта за која

се собрани (вклучително и во согласност со барањата на важечките закони и прописи)

 

СУБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Обработката на вашите лични податоци ќе биде извршена од субјекти овластени да добиваат лични податоци наврз основа на законски одредби.

Податоците добиени со помош на социјалните приклучоци на Facebook „Like“ и „Share“ се пренесуваатна Facebook.

 

ПРАВА НА ЛИЦА КОИ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Имате право да побарате пристап до личните податоци од Сопственикот на мрежата и Администраторот (филијалата на Едукидо), на исправка (вклучувајќи ажурирање), право на бришењеили ограничувања за обработка под одредени услови утврдени со закон, а во случај на обработка на личните податоци врз основа на согласност -исто така, имате право да ја повлечете согласноста во секое време без да влијае на законитоста на обработката,која е направена врз основа на согласност пред нејзиното повлекување.

Доколку вашите податоци се префрлени на Facebook со кликнување на (приклучокот

социјална мрежа) „Ми се допаѓа“ или „Сподели“ објавено на нашата веб-страница, поврзани барањаво врска со остварувањето на вашите права според законските прописи, ве молиме контактирајте го Facebook.

Доколку сакате да ги остварите горенаведените права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци, ве молиме испратете ни барање преку електронската или преку поштенската адреса наведени подолу.

Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци од страна на Едукидо не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци или, пак, доколку сметате дека е повредено некое ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршувањето на прописите за заштита на личните податоци преку Агенцијата за заштита на личните податоци.

 

 

*Нашата Веб страница го задржува правото во секое време да jа измени или дополни оваа Политика за приватност, за што ќе биде поставено видливо известување на Веб страницата.